Categorieën

Download onze folder!

Algemene voorwaarden Voorgeisoleerdegrondleiding.nl

Onderdeel van Heatplus B.V.

 

1.Algemene bepalingen

1.1 Onder HeatPlus  wordt in deze  Algemene Voorwaarden verstaan iedere dochteronderneming en iedere andere

onderneming die tot de groep  van HeatPlus behoort (HeatPlus daaronder begrepen), welke, voor zichzelf aan de andere

partij die geacht  wordt te handelen in de uitoefening van een beroep  of bedrijf, dan wel in het kader  van een publieke taak (hierna: de Opdrachtgever), een aanbieding heeft gedaan of voor zichzelf met opdrachtgever een verbintenis is aangegaan en welke deze  algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Tot de groep  van HeatPlus behoren alle rechtspersonen en vennootschappen die overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2:24a t/m 2.24c  Burgerlijk Wetboek  aan HeatPlus zijn verbonden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HeatPlus opgestelde aanbiedingen en tussen  hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen  partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand  gewezen.

 

2.Aanbieding

2.1 Een offerte  van HeatPlus is geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Bestellingen, naar aanleiding van een offerte, zijn als geaccepteerd te beschouwen, nadat deze  door HeatPlus schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Alle prijzen in de aanbieding zijn exclusief BTW en zijn geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.3 De van de aanbieding deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen, berekeningen e.d.)  zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het  (intellectuele) eigendom van HeatPlus. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden  gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden  gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

2.4 Indien de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug  te geven  aan HeatPlus.

2.5 HeatPlus is gerechtigd de kosten  die gemoeid zijn met de aanbieding in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze  kosten  heeft gewezen.

 

3.Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Indien de aanbieding van HeatPlus wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst  tot stand  op het moment  dat HeatPlus en opdrachtgever deze  binnen redelijke termijn hebben bevestigd door middel van de ondertekening van een opdracht, hetzij met  de uitvoering van het  werk is aangevangen.

3.2 HeatPlus kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn) betaling heeft ontvangen.

3.3 HeatPlus kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor HeatPlus acceptabele vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voordat  zij tot acceptatie van de bestelling en/of levering overgaat.

 

4.Wijziging van de overeenkomst

4.1 De opdrachtgever aanvaardt dat,  indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor  kan worden  beïnvloed. HeatPlus zal de opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte  stellen.

4.2 Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, dan zal HeatPlus de opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld, tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

4.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door HeatPlus bij de uitvoering van het  werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het  werk.

4.4 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan HeatPlus worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, verrekend als meerwerk.

 

5.Verplichtingen HeatPlus

5.1 HeatPlus neemt  bij de uitvoering van het  werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen  de datum van de aanbieding en de oplevering van het werk zullen als meerwerk  worden verrekend.

5.2 In de daarvoor in aanmerking komende  gevallen instrueert en onderricht HeatPlus de opdrachtgever of de door deze  aangewezen personen betreffende het  in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk.

Omvang,  datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden  naar redelijkheid door HeatPlus bepaald.

5.3 Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van ge- of vermaakte, dan wel geleverde zaken, welke uit technisch oogpunt  niet te vermijden zijn dan wel volgens algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaat-baar geacht, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst.

 

6.Verplichtingen opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is jegens HeatPlus verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken  binnen de normale werktijden van HeatPlus  en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

6.2 De opdrachtgever dient HeatPlus voor aanvang van de werkzaamheden de voor het  werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen), alsmede alle voor het werk noodzakelijke gegevens te overleggen. Een eventuele vertraging als gevolg van een late aanlevering van deze gegevens komt voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 HeatPlus dient te beschikken over de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de werkzaamheden en het  testen. De kosten  van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de aansluiting(en) van de installaties op het  net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.5 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen  dat door derden uit te voeren  (bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, welke niet tot het  werk van HeatPlus behoren, zodanig en zo tijdig worden  verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien desondanks vertraging als voornoemd ontstaat, dient de opdrachtgever HeatPlus hiervan terstond in kennis te stellen.

6.6 Het buiten schuld van HeatPlus vertraagd raken  van de montage of anderszins ontstaan van kosten veroorzakende omstandigheden, blijft voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen.

6.8 Tevens  draagt de opdrachtgever zorg voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

6.9 De opdrachtgever draagt  het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd.

6.10 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt  door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en

voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

6.11 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

6.12 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem  voorgeschreven hulppersonen.

6.13 De opdrachtgever draagt  het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

6.14 De opdrachtgever draagt het risico voor het  van HeatPlus afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

6.15 De opdrachtgever vrijwaart HeatPlus voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze  voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met  inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

6.16 De opdrachtgever staat HeatPlus toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

 

7.Verrekeningvan meer-en minderwerk

7.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het  werk); b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; c. in de gevallen als in deze  voorwaarden bepaald. Elk van de totalen resp.  het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestekswijzigingen, mogen  niet meer bedragen dan 15 resp.

10%  van de aanneemsom.

7.2 Verrekening van het meerwerk  geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen

termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.

7.3 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

7.4 Indien het totaal van het  minderwerk dat van het meerwerk  overtreft, heeft HeatPlus  recht  op een bedrag gelijk aan 15%  van het  verschil tussen die totalen.

7.5 Het niet voorhanden zijn van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van HeatPlus  op verrekening daarvan  onverlet.

 

8.Oplevering

8.1 De door HeatPlus  opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen geven  streefdata aan. Zij kunnen in geen geval als termijn bedoeld in art.  6:83 sub a BW worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. HeatPlus kan nimmer aansprakelijk gehouden worden  voor de gevolgen van een overschrijding van de genoemde leveringstermijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal HeatPlus  in overleg treden met  de opdrachtgever.

8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer HeatPlus aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, getest en bedrijfsklaar is en deze het  werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard, hetzij wanneer  uiterlijk acht  dagen zijn verstreken nadat HeatPlus schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, getest en bedrijfsklaar is en deze  heeft nagelaten het  werk binnen die termijn goed  te keuren  dan wel te aanvaarden, hetzij wanneer de opdrachtgever het  werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

8.3 Kleine gebreken die kunnen worden  hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

8.4 Oplevering ontslaat HeatPlus van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

8.5 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van HeatPlus naar de opdrachtgever.

 

9.Betaling

9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. HeatPlus volgt de in de installatiebranche gebruikelijke risicoregeling. Deze regeling is

bij HeatPlus op te vragen. HeatPlus informeert de opdrachtgever in dat geval omtrent de in de aanbieding gehanteerde loon- materiaalverhouding.

9.2 HeatPlus kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor HeatPlus acceptabele vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voordat  zij tot acceptatie van de bestelling en/of levering overgaat.

9.3 Betaling door de opdrachtgever geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in termijnen naar evenredigheid met de voortgang (in geval van regie) en/of tijdsduur (in geval van aanneming) van het werk, dan wel (in geval van gewone levering van zaken)  ineens. Betaling dient plaats te vinden zonder  enig beroep  op korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde  dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

9.4 Bij regie en gewone levering van zaken  dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de factuur.  Bij vooruitbetaling dient de betaling uiterlijk binnen zeven  dagen na het sluiten van de overeenkomst en/of bij het  tekenen van de opdracht te worden  verricht.

9.5 Bij aanneming geschiedt betaling als volgt: – 35% na het sluiten van de overeenkomst en/of bij het tekenen van de opdracht en een bankgarantie voor de resterende 65%; – 55%  op de dag van aflevering; – 10%  bij oplevering van het  werk binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.6 Betaling van meerwerk  dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.7 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is HeatPlus  bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de haar verder  toekomende rechten.  

9.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten  van buitengerechtelijke en gerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten  die direct of indirect het  gevolg zijn van de niet-nakoming door de opdrachtgever.

9.9 Behoudens het  hierboven gestelde zal HeatPlus  , indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, het  recht  hebben haar gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte  van 15% van het netto factuurbedrag (met  een minimum van € 150,00) vermeerderd met  de volgens deze  voorwaarden verschuldigde rente  of ter hoogte  van de werkelijke incassokosten indien deze  meer bedragen. De opdrachtgever is eveneens verplicht HeatPlus de kosten te vergoeden, indien deze  het  faillissement van de opdrachtgever aanvraagt.

9.10 Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een rente  van 1% per maand, ingaande vanaf  de

vervaldag van de betreffende factuur,  waarbij een gedeelte van een maand  als een gehele maand  wordt beschouwd.

9.11 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste  plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente  en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

 

10.Overmacht

10.1 In geval van overmacht is HeatPlus bevoegd zonder  rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk

voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat  te beëindigen, zonder  dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door HeatPlus gemaakte kosten  zullen terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.

10.2 HeatPlus is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet,  rechtshandeling of in het  verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden  aangemerkt: vertraging bij aanlevering door toeleveranciers; werkstaking bij HeatPlus , schaarste van waren, staking of vertraging van vervoerders; ziekte van personeel van HeatPlus. 

10.3 Als door overmacht de aanvang, dan wel de uitvoering van (een gedeelte van) een overeenkomst meer dan drie maanden is vertraagd, hebben zowel opdrachtgever als HeatPlus het recht  de overeenkomst te ontbinden zonder  dat hieruit recht  op schadevergoeding voortvloeit, echter de opdrachtgever is verplicht tot betaling van alle tot op dat moment  reeds geleverde zaken  en verrichte werkzaamheden.

 

11.Ontbinding

11.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden beëindigd door

ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en deze  een redelijke termijn om alsnog tot nakoming over te gaan heeft laten verstrijken. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist. HeatPlus is hieraan voorafgaand bevoegd,  te harer keuze,  de uitvoering van het werk te schorsen.

11.2 Indien op het  moment  van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die HeatPlus vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds  ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden  op het moment van ontbinding terstond en in hun geheel opeisbaar.

11.3 Onverminderd het hieromtrent in het  voorgaande gestelde behoudt HeatPlus zich het recht  voor de lopende overeenkomsten tussen  haar en de opdrachtgever als ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds  geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder  dat enig bericht van verzuim zal zijn vereist, op het  tijdstip waarop de opdrachtgever in staat  van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, wordt toegelaten tot de WSNP, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan  verliest tenzij afdoende zekerheid wordt gesteld voor betaling van alle door de

opdrachtgever aan HeatPlus verschuldigde sommen  en voorts in het  geval waarin de opdrachtgever zich niet houdt aan het gestelde in deze  algemene voorwaarden, waaronder het voldoen aan de betalingsverplichtingen.

11.4 Ontbinding en schorsing heeft tot gevolg dat HeatPlus niet gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

 

12.Eigendomsvoorbehoud

12.1 Zaken geleverd door HeatPlus blijven, hoewel ter beschikking gesteld aan deze,  onvoorwaardelijk eigendom van

HeatPlus , totdat de opdrachtgever de factu(u)r(en) over die zaken  en tevens alle kosten  die de opdrachtgever aan HeatPlus   verschuldigd mocht  zijn, zoals rente  en incassokosten, heeft voldaan.

12.2 De opdrachtgever verplicht zich terugname van de zaken mogelijk te maken  door toegang te verlenen tot woning, (bedrijfs)gebouwen, alsmede (bedrijfs)terrein gedurende de normale kantooruren.

 

13.Garantie

13.1 Onverminderd eventuele afwijkende garantiebepalingen van de producenten van geleverde zaken  zal HeatPlus gedurende een periode van zes maanden na oplevering naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken herstellen indien deze  binnen die periode gedetailleerd omschreven bij HeatPlus   zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden  eigendom van HeatPlus . De garantieverplichting strekt  zich slechts uit tot gebreken die ten

tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren  en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de zaken.  Zij vervalt indien de fouten  geheel of gedeeltelijk het  gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende  oorzaken zoals bijvoorbeeld brand-  of waterschade, of indien de opdrachtgever zonder  toestemming van HeatPlus wijzigingen in de zaken  of in de onderdelen die door HeatPlus zijn geleverd, aanbrengt of doet  aanbrengen, dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 6.9 t/m 6.11.

13.2 Na de in artikel 13.1 genoemde termijn van zes maanden heeft de garantie zoals genoemd in artikel 13.1 enkel nog betrekking op door HeatPlus   geleverde onderdelen. Werkzaamheden en kosten  van herstel buiten het kader  van deze  periode van zes maanden zullen door HeatPlus in rekening worden  gebracht conform gebruikelijke tarieven van HeatPlus . De garantie op onderdelen en materialen zoals is artikel 13.2 genoemd vervalt na twee jaar na datum van oplevering van de installatie.

13.3 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 13.1 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever HeatPlus onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen, aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden  toegeschreven aan de minder goede  hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk, dan wel indien en voor zover het ontwerp van het  werk van HeatPlus afkomstig is het  rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van HeatPlus , onverminderd het  bepaalde in artikel 6.13,  alle medewerking te verlenen om hem in staat  te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

13.4 Indien naar het oordeel van HeatPlus de kosten van herstel in geen verhouding staan  tot het  belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht  op schadevergoeding.

13.5 Schade  en of gebreken ontstaan door gebruik van brandstof die buiten de gestelde brandstof specificaties (15.1 t/m 4) van HeatPlus vallen, doen  de garantieverplichting als gesteld in punt 13.1  en 13.2 te komen vervallen.

 

14.AansprakelijkheidHeatPlus

14.1 HeatPlus herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem  is veroorzaakt  of het anderszins onredelijk is dat deze  schade voor zijn rekening komt, onverminderd het  bepaalde in artikel 5.8.

14.2 HeatPlus is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze  schade is veroorzaakt  door de uitvoering van het werk en het  gevolg is van schuld van HeatPlus of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze  aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

14.3 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien HeatPlus  werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge artikel 13.1.

14.4 Na de oplevering is HeatPlus  niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het  werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 13.1 t/m 13.4 omschreven garantieverplichting.

14.5 HeatPlus is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel

13.1 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

14.6 Indien HeatPlus ingevolge de artikelen 14.2 en 14.5 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze  vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.

14.7 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst of schade aan gewassen of schade aan levende haver, is HeatPlus nimmer aansprakelijk.

14.8 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp.  op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

14.9 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens HeatPlus  ingevolge deze voorwaarden, verjaart  door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

 

15.Brandstofspecificaties

15.1 Brandstof dienend als energiebron voor houtgestookte cv installaties, welke zijn geleverd door HeatPlus dient te voldoen aan volgende specificaties afgeleid uit O-norm M7133(21)

15.2 Voor houtsnippergestookte ketels:

Grootte: G30 Vochtgehalte: W30

Dichtheid bij 0% vocht: S200

Asgehalte: A1

Verbrandingswaarde minimaal 12,5 MJ/kg

15.3 Voor houtpelletgestookte ketels geldt als specificatie van de brandstof de O-norm M7135.

15.4 De brandstof dient altijd onbehandeld en zonder  verontreiniging te zijn.

 

16.Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing.

16.2 Elk geschil tussen  HeatPlus en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden geslecht door de

Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid en -Handel.

16.3 In afwijking van het  voorgaande artikel is HeatPlus bevoegd  het  geschil te laten beslechten door de gewone rechter. HeatPlus meldt deze  keuze aan de opdrachtgever. De geschillen zullen in dat geval uitsluitend worden beslist door de bevoegde instantie in het  arrondissement Zwolle.

 


Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelwagen
Afrekenen